این محصول یک مکمل غذایی شامل ال- آرژنین، ال- گلوتامین و بتاهیدروکسی بتامتیل بوتیرات است. آرژنین در سنتز کلاژن موثر است و سبب استحکام زخم می گردد . از طرفی گلوتامین به عنوان منبع اصلی تامین انرژی( بجای گلوکز) به ترمیم بافت سرعت می بخشد.بتاهیدروکسی بتامتیل بوتیرات  نیز باعث جلوگیری از پروتئولیز ماهیچه ها می شود. موارد مصرف:

– تسهیل و تسریع بهبود زخم های مقاوم به درمان مانند زخم دیابتی و زخم بستر

– تسریع روند کلاژن سازی و رسوب کلاژن در محل جراحت (آسیب بافتی)

– تحریک سنتز پروتئین و بافت زایی

مکمل بهبود دهنده ی زخم های مقاوم

(Chronic wound healing supplement)

طبقه بندی محصول

  • مکمل دارویی

این دارو در شرایط زیر قابل مصرف است:

  • عدم ….
  • توضیح 1
  • توصیح 2

قبل از مصرف این دارو به موارد زیر توجه بفرمایید:

  1. توضیح 1
  2. توضیح 2
  3. توضیح 3