نمایشگاه بین المللی ایران هلث

نمایشگاه بین المللی ایران هلث، تجهیزات پزشکی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی و دارویی تهران 99 بیست و سومین دوره

http://www.rokhdadnama.com/fair/59006304/