نمایشگاه بین المللی پزشکی مشهد

نمایشگاه بین المللی پزشکی، دندانپزشکی، تجهیزات و صنایع وابسته مشهد 99 آسیا، خاورمیانه، ایران، استان خراسان رضوی، مشهد، نمایشگاه بین المللی مشهد.

http://www.darkoob.ir/events/35672